Miljø og bærekraftig utvikling

Miljø, klima og natur er begreper som omtales stadig oftere og de har med rette fått en viktig plass i samfunnsdebatten. Natur, vann og luft er en forutsetning for alt liv. Naturen er sterk, men på samme tid også skjør og truslene er mange og store. Vi i Claussen & Heyerdahl er opptatt av å ta vårt samfunnsansvar og bidra til å opprettholde naturen og mangfoldet.

Vi bryr oss om miljøet

Vi ønsker å forme den neste generasjonen gjennom meningsfull lek og da må vi også ta innover oss ansvaret for å gi den neste generasjonen de samme muligheter som naturen har gitt oss. Miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn er vår primære måte å ta vårt ansvar for miljøet. Claussen & Heyerdahl ble sertifisert som miljøfyrtårn i 2013 og vi jobber kontinuerlig med fokus på å bidra til redusert miljøbelastning på det indre og ytre miljø.

Vår hovedleverandør og samarbeidspartner gjennom 50 år, Hags, ble allerede i 1997 sertifisert gjennom sertifiseringsordningen ISO 14001 for Miljøledelse. Sammen jobber vi kontinuerlig med forbedring av miljøspørsmål og -prosesser, slik at vi kan ivaretamiljøet på best mulig måte for kommende generasjoner.

Miljøpolicy

Vi ønsker å ta vårt samfunnsansvar ved å forebygge negativ miljøpåvirkning, øke ressurseffektiviteten, effektivisere energiforbruket og tilby miljøtilpassede løsninger. Claussen & Heyerdahl ønsker å bidra til å opprettholde naturen og mangfoldet ved å jobbe for fremtidens bærekraftige samfunn for kommendegenerasjoner.

Vi har en iboende tro på samarbeid for å kontinuerlig jobbe med forbedring av miljøspørsmål og -prosesser og ønsker å bidra med redusert miljøbelastning på det indre og ytre miljø på veien mot et mer klimanøytralt samfunn.

  • Oversikten over miljøpåvirkningen vår får vi gjennom vårt miljøledelsessystem og vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss.
  • Vi bruker et livssyklusperspektiv fra materialvalg og design til resirkulering og avhending. Miljøpåvirkningen i hele produktets levetid er viktig for oss på veien mot en mer sirkulær økonomi.
  • Vi stiller krav til leverandører. Benytter så langt det lar seg gjøre samarbeidspartnere som er sertifisert i henholdt til tredjeparts kvalitets- og miljøsystemer. Oppmuntrer til å ta sitt ansvar og jobbe for smarte og miljøvennlige løsninger. Vi søker løsninger på miljøutfordringer gjennomverdikjede, livsløp og samarbeid med våre forretningspartnere.
  • Vi kjenner og etterlever lover, regler og egne krav.
  • Vi jobber med å redusere eller fjerne skadelige stoffer, reduserer utslipp til luft og vann, bruk av energi og vann og avhenting av avfall, også emballasje.
  • Vi oppmuntrer til bedre helse og trivsel

Miljøarbeid og miljøtiltak

Informasjon kommer snart...